Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa un samaksas sadales izmaiņām Auces novadā 

Atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”. Nešķirotu sadzīves atkritumu cena šobrīd ir 16.37 eiro par m3, (t.sk.PVN). ,tarifs veidojas no 2 daļām:

  1. Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifa daļa, kurā ietilpst izdevumi par automašīnas degvielu, šofera, krāvēja algas, automašīnas uzturēšanas, remonta izmaksas, konteineru izmaksas, dalīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un administratīvās izmaksas (šo tarifa daļu apstiprinājusi Auces novada pašvaldība);
  2. Atkritumu nodošanas tarifu daļa, kurā ietilpst atkritumu apglabāšanas izmaksas un dabas resursa nodokļa maksa. Atkritumi , kas savākti Auces novadā tiek vesti uz Jelgavu, atkritumu poligonu „Brakšķi” , kuru apsaimnieko SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”.

Vēlamies informēt, ka ar 2019.gada 1.janvāri tiks ieviestas izmaiņas sadzīves atkritumu maksas aprēķināšanā daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, – maksa tiks aprēķināta pēc izvestā apjoma un sadalīta uz iedzīvotāju skaitu, kas izmanto konkrēto atkritumu laukumu. Maksa par izvesto daudzumu tiks piemērota arī pārējiem privāto māju īpašniekiem, kas šobrīd noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu pēc dzīvojošo skaita. Tā kā esam saņēmuši informatīvu paziņojumu no SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” par to, ka no 1.janvāra tiks paaugstināta maksa par atkritumu apglabāšanu, ir pārskatīta atkritumu nodošanas tarifa daļa, tādēļ informējam visus novada iedzīvotājus par tarifa izmaiņā sadzīves atkritumu tarifā.

Nešķiroto sadzīves atkritumu tarifs, kas stāsies spēkā no 1.janvāra: 

Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifa daļa – 7.84 euro/m3
Atkritumu nodošanas tarifu daļa – 6.20 EUR/m3 (izmaiņu palielinājums par 0.51 EUR/m3)
Pievienotās vērtības nodoklis – 2.95 EUR/m3
Kopējais tarifs par 1 m3 – 16,99 EUR/m3 (tai skaitā PVN)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Sauso sadzīves atkritumu savākšanu Sabiedrība nodrošina visam Auces novadam – Auces pilsētai, Vecauces, Bēnes, Vītiņu, Ukru, Lielauces un Īles pagastam. Tiek savākti gan nešķirotie, gan šķirotie sadzīves atkritumi un atkritumu savākšana tiek organizēta no daudzdzīvokļu un privātmāju iedzīvotājiem, pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un publiskām vietām (parkiem, skvēriem u.c.). Atkritumu savākšana notiek 140, 240 un 1100 m3 plastmasas konteineros, kā arī visā novadā ir izveidoti 14 dalīto atkritumu savākšanas punkti, kuros atrodas trīs veida konteineri:

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Dalīto atkritumu savākšanas veidi

Sadzīves atkritumu saimniecībā plānots veicināt atkritumu šķirošanu, izbūvējot jaunus un paplašinot jau esošos šķirošanas punktus, lai samazinātu nešķiroto

sadzīves atkritumu īpatsvaru. Tas ļautu uzņēmumam ilgstošākā laika periodā neveikt tarifu celšanu, tādējādi nepasliktinot situāciju ar atkritumu nodošanu un

apkārtējās vides piesārņošanu.

Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek nogādāti Jelgavā Brakšķu poligonā vai arī vesti uz šķirošanas līniju, kas atrodas tieši blakus poligonam, un to apkalpo SIA

„Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Savukārt šķirotie atkritumi tiek nogādāti Jelgavā SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajā atkritumu

šķirošanas punktā.

Sauso sadzīves atkritumu savākšanas biežums ir atšķirīgs. Ir noteikts maršruts ar vienu vai vairākām savākšanas reizēm nedēļā, kā arī ar retākām savākšanas

reizēm – pēc pieprasījuma. Savākšanas biežumu galvenokārt nosaka noslēgtā līguma nosacījumi, kā arī izmantojamo konteineru tilpums. 

Pašlaik Sabiedrība ir vienīgā sauso sadzīves atkritumu savācēja novadā, līdz ar to pēc novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 25 no 25.08.2010

„Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no īpašumā,

valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas. Viņam jāiekļaujas Auces novada pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar

savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.” 

Šobrīd no Auces novadā esošajām 1374 mājsaimniecībām līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu ir noslēgušas 847 un tas sastāda 62 %. Šis procents parāda to, ka vēl ir liels darbs jāiegulda ne tikai pie līgumu slēgšanas, bet arī pie iedzīvotāju izglītošanas.