Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī: +371 27234105 | Bēne : +371 20144228

Komunālie pakalpojumi Auces novadā

Komunālie Pakalpojumi – namu apsaimniekošana, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, tirgus apsaimniekošana, labiekārtošanas darbi, ceļu un ielu ikdienas uzturēšana,
dažādi individuāli pakalpojumi: asenizācijas, santehniķu, skursteņslauķa, frontālais iekrāvēja, autopacēlāja u.c. ar uzņēmuma nozarēm saistīti pakalpojumi

Informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa un samaksas sadales izmaiņām Auces novadā 

Atkritumu apsaimniekošanu Auces novadā veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”. Nešķirotu sadzīves atkritumu cena šobrīd ir 16.37 eiro par m3, (t.sk.PVN). ,tarifs veidojas no 2 daļām:

  1. Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifa daļa, kurā ietilpst izdevumi par automašīnas degvielu, šofera, krāvēja algas, automašīnas uzturēšanas, remonta izmaksas, konteineru izmaksas, dalīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un administratīvās izmaksas (šo tarifa daļu apstiprinājusi Auces novada pašvaldība);
  2. Atkritumu nodošanas tarifu daļa, kurā ietilpst atkritumu apglabāšanas izmaksas un dabas resursa nodokļa maksa. Atkritumi , kas savākti Auces novadā tiek vesti uz Jelgavu, atkritumu poligonu „Brakšķi” , kuru apsaimnieko SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”.

Vēlamies informēt, ka ar 2019.gada 1.janvāri tiks ieviestas izmaiņas sadzīves atkritumu maksas aprēķināšanā daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, – maksa tiks aprēķināta pēc izvestā apjoma un sadalīta uz iedzīvotāju skaitu, kas izmanto konkrēto atkritumu laukumu. Maksa par izvesto daudzumu tiks piemērota arī pārējiem privāto māju īpašniekiem, kas šobrīd noslēguši līgumus par atkritumu izvešanu pēc dzīvojošo skaita. Tā kā esam saņēmuši informatīvu paziņojumu no SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” par to, ka no 1.janvāra tiks paaugstināta maksa par atkritumu apglabāšanu, ir pārskatīta atkritumu nodošanas tarifa daļa, tādēļ informējam visus novada iedzīvotājus par tarifa izmaiņā sadzīves atkritumu tarifā.

Nešķiroto sadzīves atkritumu tarifs, kas stāsies spēkā no 1.janvāra: 

Atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifa daļa – 7.84 euro/m3
Atkritumu nodošanas tarifu daļa – 6.20 EUR/m3 (izmaiņu palielinājums par 0.51 EUR/m3)
Pievienotās vērtības nodoklis – 2.95 EUR/m3
Kopējais tarifs par 1 m3 – 16,99 EUR/m3 (tai skaitā PVN)

Uzņēmums dibināts 1992. gadā uz bijušā Komunālo uzņēmumu kombināta (KUK) bāzes. Uzņēmums dibināts ar mērķi nodrošināt visus komunālos pakalpojumus sākotnēji Auces pilsētā, bet nu jau visā Auces novadā.

Uzņēmuma galvenie darbības veidi: 

1. Auces novada pašvaldības pārvaldījumā un īpašumā esošo namu, kā arī privatizēto daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana Auces pilsētā, Bēnes un Lielauces

pagastā;

2. Auces novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana;

3. Auces novada sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošana;

4. Auces pilsētas, Bēnes un Lielauces pagastu siltumapgāde;

5. Auces pilsētas tirgus apsaimniekošana;

6. Dažādi ar labiekārtošanu saistīti darbi Auces novadā;

7. Auces novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana;

8. Dažādi individuāli pakalpojumi ar sabiedrības specifiku saistītās nozarēs.

Namu apsaimniekošana

Auces novada pašvaldības pārvaldījumā un īpašumā esošo namu, kā arī privatizēto daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana ir viens no sabiedrības pamatdarbības veidiem. 

Sabiedrības apsaimniekošanā ir 61 daudzdzīvokļu nams Auces pilsētā, 42 Bēnes pagastā un 3 Lielauces pagastā, no kuriem 30 ir labiekārtoti, tas nozīmē, namos ir centralizētā siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācijas ūdeņu savākšana, 42 daļēji labiekārtoti – namos ir centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas ūdeņu savākšana, savukārt pārējie 34 ir nelabiekārtoti – namos nav ne centralizētās siltumapgādes, ne ūdensapgādes, ne arī kanalizācijas ūdeņu savākšanas. 

Sabiedrība kopumā apsaimnieko 57176,10 m2 lielu dzīvojamo fondu. Lielākā daļa no dzīvojamā fonda ir celta pēckara periodā, tas nozīmē, ka ēkas ir ļoti novecojušas un tām ir nepieciešami lieli ieguldījumi, lai tās kalpotu par dzīvojamo platību. Lielākā problēma ir iedzīvotāju attieksme pret savu privatizēto īpašumu, jo viņu skatījumā tas beidzas līdz ar viņa dzīvokļa ārdurvīm, tādēļ Sabiedrība iegulda lielu darbu, lai izglītotu iedzīvotājus un mudinātu tos vairāk iesaistīties savas mājas veiksmīgā pārvaldīšanā.

Darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, veic Sabiedrība, izmantojot tai pieejamos cilvēkresursus, naudas resursus un tehnisko bāzi. Dažos gadījumos, lai veiktu specifiska rakstura remontdarbus vai pakalpojumus, Sabiedrība piesaista darbuzņēmējus – speciālistus, kuri tiek izvēlēti cenu aptaujas vai konkursa kārtībā.

Sabiedrība ir iesaistījusies daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, un pašlaik ir pabeigti 3 daudzdzīvokļu ēku vienkāršotās renovācijas pasākumi. Lai šo projektu realizētu, tika piesaistīts Eiropas Reģionālā Attīstības fonda līdzfinansējums. Visa projekta realizācijas pasākumus veica Sabiedrība. Arī šobrīd notiek dokumentu gatavošana vēl vienam projektam. Šis ir viens no veidiem, kā palielināt dzīvojamā fonda kalpošanas ilgumu, kā arī ekonomēt siltumenerģijas patēriņu, tādēļ Sabiedrība arī turpmāk centīsies iesaistīt dzīvojamo māju kopīpašniekus māju renovācijas veikšanas pasākumos.

Ūdensapgāde un kanalizācijas tīklu apsaimniekošana

Šobrīd Sabiedrība ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz visā Auces novadā: Auces pilsētā, Vecauces ciemā, Vītiņu pagasta Vītiņu un Ķeveles ciemā, Bēnes

pagastā, Lielauces pagastā, Īles pagastā, Ukru pagasta Ukru un Sniķeres ciemā. 

Sabiedrības darbības pamatā ir kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana iedzīvotāju vajadzībām, tādēļ ūdenssaimniecības nozarē ir ieviesta paškontroles sistēma,

ko regulē 29.04.2003. pieņemtie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles

kārtība”. Bet tā nav vienīgā regulējošā likumdošana paškontroles sistēmas izveidei. Ir vēl virkne likumu un MK noteikumu, lai varētu nodrošināt paškontroles sistēmas uzturēšanu:

 Ūdens apsaimniekošanas likums (akt. redakc. 28.04.2010.);

 LR MK noteikumu grozījumi Nr. 692 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļaujām.” (akt. redakc. 16.09.2005.)

 Pārtikas aprites uzraudzības likums (akt. redakc. 01.01.2010.);

 ES Padomes Direktīva 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu (14.06.1993);

 Aizsargjoslu likums (akt. redakc. 01.07.2009.);

 LR MK noteikumi Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” (akt. redakc. 21.10.2009);

 LR MK noteikumi Nr. 494 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamo risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātas personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (akt. redakc. 05.04.2008.);

 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums (akt. redakc. 01.01.2010.);

 Darba aizsardzības likums (akt. redakc. 28.04.2010.).

Kā arī saistītie Latvijas būvnormatīvi:

 LR MK noteikumi Nr. 256 LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”(akt. redakc. 01.05.2009.);

 LR MK noteikumi Nr. 1035 LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” (akt. redakc. 01.01.2005.);

Katru gadu Sabiedrībā tiek izstrādāta dzeramā ūdens piegādes sistēmas dezinfekcijas efektivitātes kontroles programma, pēc kuras divas reizes gadā tiek

dezinficētas visas dzeramā ūdens sistēmas, pa kurām Auces pilsētas un pagastu iedzīvotāji tiek apgādāti ar dzeramo ūdeni. Pēc dezinfekcijas tiek veiktas ūdens

analīzes visās ūdensapgādes sistēmās, lai pārliecinātos par dezinfekcijas rezultātiem. Šajās ūdens analīzēs tik pārbaudīti mikrobioloģiskie rādītāji, kā arī brīvā

hlora atlikums pēc dezinfekcijas. Tāpat katru gadu tiek izstrādāta kārtējā monitoringa programma, kuras ietvaros tiek veiktas ūdens analīzes visās Sabiedrības

apkalpotajās ūdensapgādes sistēmās. Katrai no ūdensapgādes sistēmām ir noteikts atšķirīgs monitoringa reižu skaits. Tas, cik bieži ir jāveic ūdens

monitorings, arī nosaka likumdošana, un tas atkarīgs no vidējā ūdens patēriņa diennaktī. Šajās ūdens analīzēs tiek pārbaudīti mikrobioloģiskie rādītāji

un ķīmiskie rādītāji. Abas programmas tiek saskaņotas ar Veselības inspekciju, un gada laikā Veselības inspekcija tiek informēta par kārtējā monitoringa un

dezinfekcijas efektivitātes rezultātiem. Dzeramā ūdens laboratorisko pārbaudi veic laboratorijā, kas akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā

atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 un ar kuru Sabiedrība ir noslēgusi līgumu.

Šie pasākumi nodrošina dzeramā ūdens piegādi patērētājam, neapdraudot tā veselību vai dzīvību, bet tas nenozīmē, ka Sabiedrība piegādā patērētājam

kvalitatīvu produktu: vairumā gadījumu tiek nodrošināts tikai tas, lai ūdenī nebūtu neatļauti mikroorganismi, bet ķīmisko ūdens sastāvu Sabiedrība ar saviem resursiem visā novadā nodrošināt nevar, līdz ar to ūdens analīzēs daudzviet uzrādās paaugstināts dzelzs saturs, duļķainība, krāsa, smarža. Tāpat Sabiedrība nodrošina notekūdeņu monitoringu, kuru sastāda pēc Sabiedrībai izsniegto atļauju nosacījumiem. Arī notekūdeņu laboratorisko pārbaudi veic laboratorijā, kas akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005.

Sabiedrībā vēl joprojām nav pilnībā izstrādāta ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēma, kas sniegtu pilnīgu informāciju par ūdens izlietojumu. Ūdens patēriņa

skaitītāji ūdenstorņos, daudzdzīvokļu namu ievados, uzņēmumos un iestādēs, arī privātmājās, kuras pieslēgušās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, bieži

vien nav uzstādīti, tādēļ šis fakts neļauj veikt ūdens patēriņu analīzi starp ūdenstorņu un patērētāju ūdens patēriņa skaitītājiem, līdz ar to nav iespējas noteikt

konkrētus ūdens zudumus. 

Auces pilsētā līdz 2015. gadam tika realizēts projekts “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA AUCES PILSĒTĀ AR LAUKU TERITORIJU”. Pēc Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta realizācijas Auces pilsētā tika izbūvēts:

Ūdensapgādes sistēmā:

 Jauna artēziskā aka Q=7-10l/s; 

 Jauns pazemes tīrā ūdens rezervuārs V=450m3; 

 Jauna dzeramā ūdens attīrīšanas stacija Q=630m3/dnn;

 Maģistrālais ūdensvads – 2861 metri, tamponētas 4 artēziskās akas.

Kanalizācijas sistēmā:

 Notekūdens attīrīšanas iekārtas 482m3/dnn;

 KSS - pirms padeves uz NAI;

 Pašteces kanalizācija – 3485 metri, spiedvada izbūve – 1547 metri, pievienojumi – 128 metri; 

 5 jaunas sūkņu stacijas (KSS);

 1 dīzeļģeneratora uzstādīšana un aprīkošana ūdens atdzelžošanas stacijā, kā arī viena pārvietojamā dīzeļģeneratora uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās.

Ieguvums no projekta realizācijas ir paplašināta dzeramā ūdens pieejamība un kvalitāte iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus,

paaugstināta energoefektivitāte, novērsta iespējamo pazemes ūdeņu piesārņošana (artēzisko urbumu tamponēšana).

Kanalizācijas sistēmā nodrošināta pieslēgšanās iespēja pie kanalizācijas tīkla lielākam iedzīvotāju skaitam, kā arī iestādēm un uzņēmumiem, panākta

notekūdeņu attīrīšana un dūņu apsaimniekošana tādā mērā, lai atbilstu ES uzstādītajām direktīvām. Novērsta asenizācijas ūdeņu infiltrācija zemē. Kanalizācijas

tīklu rekonstrukcija un jaunas sūkņu stacijas izbūve veicina notekūdeņu noplūžu samazināšanos, drošu notekūdeņu nonākšanu NAI un to bioloģisko attīrīšanu.

Pareiza notekūdeņu dūņu uzglabāšana veicina to pareizu trūdēšanu, kas nākotnē rada iespēju notekūdeņu dūņas izmantot pilsētas apzaļumošanā.

Samazinājusies piesārņojuma slodze Līgotnes upē.

Arī Lielauces un Īles pagastos tika realizēti Eiropas fondu projekti, kuru rezultātā tika izbūvētas jaunas notekūdens attīrīšanas iekārtas ( NAI) – Lielauces pagastā

ar jaudu 30m3/dnn un Īlē ar 75m3/dnn.

Projektu galvenie mērķi bija uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību un kvalitāti, kā arī nodrošināt starptautisko saistību, programmu un prasību

izpildi vides aizsardzībā. 

Šobrīd Sabiedrība ir iesniegusi VARAM jaunu aktivitāšu plānu, kas paredz paplašināt centralizētos kanalizācijas tīklus, pievienojot Vecauces ciemu un Vītiņu ciemu. Kā arī Sabiedrība plāno pievienot Auces centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Vītiņu ciemu. 

Pārējos pagastos šobrīd tiek nodrošināta iekārtu uzraudzība un ikdienas darbību procesu norise, tā, lai iedzīvotājs saņemtu gala produktu.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Sauso sadzīves atkritumu savākšanu Sabiedrība nodrošina visam Auces novadam – Auces pilsētai, Vecauces, Bēnes, Vītiņu, Ukru, Lielauces un Īles pagastam. Tiek savākti gan nešķirotie, gan šķirotie sadzīves atkritumi un atkritumu savākšana tiek organizēta no daudzdzīvokļu un privātmāju iedzīvotājiem, pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un publiskām vietām (parkiem, skvēriem u.c.). Atkritumu savākšana notiek 140, 240 un 1100 m3 plastmasas konteineros, kā arī visā novadā ir izveidoti 14 dalīto atkritumu savākšanas punkti, kuros atrodas trīs veida konteineri:

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Dalīto atkritumu savākšanas veidi

Sadzīves atkritumu saimniecībā plānots veicināt atkritumu šķirošanu, izbūvējot jaunus un paplašinot jau esošos šķirošanas punktus, lai samazinātu nešķiroto

sadzīves atkritumu īpatsvaru. Tas ļautu uzņēmumam ilgstošākā laika periodā neveikt tarifu celšanu, tādējādi nepasliktinot situāciju ar atkritumu nodošanu un

apkārtējās vides piesārņošanu.

Nešķirotie sadzīves atkritumi tiek nogādāti Jelgavā Brakšķu poligonā vai arī vesti uz šķirošanas līniju, kas atrodas tieši blakus poligonam, un to apkalpo SIA

„Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Savukārt šķirotie atkritumi tiek nogādāti Jelgavā SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajā atkritumu

šķirošanas punktā.

Sauso sadzīves atkritumu savākšanas biežums ir atšķirīgs. Ir noteikts maršruts ar vienu vai vairākām savākšanas reizēm nedēļā, kā arī ar retākām savākšanas

reizēm – pēc pieprasījuma. Savākšanas biežumu galvenokārt nosaka noslēgtā līguma nosacījumi, kā arī izmantojamo konteineru tilpums. 

Pašlaik Sabiedrība ir vienīgā sauso sadzīves atkritumu savācēja novadā, līdz ar to pēc novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 25 no 25.08.2010

„Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no īpašumā,

valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas. Viņam jāiekļaujas Auces novada pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar

savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.” 

Šobrīd no Auces novadā esošajām 1374 mājsaimniecībām līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu ir noslēgušas 847 un tas sastāda 62 %. Šis procents parāda to, ka vēl ir liels darbs jāiegulda ne tikai pie līgumu slēgšanas, bet arī pie iedzīvotāju izglītošanas.

Siltumapgādes saimniecība

Ar siltuma un siltā ūdens piegādi Sabiedrība nodarbojas kopš 1993. gada. Sabiedrības īpašumā ir divas katlumājas – Auces pilsētā un Lielauces pagastā.

Sabiedrība apgādā ar siltumu gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus un iestādes. Kopējā apkurināmā platība ir 29527 m2; 

2002. gadā tika izstrādāts projekts Auces pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai. Tās ietvaros no 2003. gada līdz 2008. gadam tika veikta projekta

realizācija vairākās kārtās:

 Tehnikas 15 katlumājā tika uzstādīti jauni A/S „Komforts” ražoti apkures katli, kuru kopējā jauda sasniedz 3,5 MW un kuri paredzēti kurināšanai ar šķeldu un

zāģu skaidām. Tika uzbūvēta arī automatizēta kurināmā padeves sistēma, tādējādi samazinot nepieciešamo kurinātāju skaitu – agrāko 8 kurinātāju vietā tagad

katlus apkalpo 4 kurinātāji;

 2003. gadā tika veikta siltumtrašu rekonstrukcijas 1. kārta, kuras ietvaros tika ielikta jauna rūpnieciski izolēta siltumtrase uz Auces vidusskolu, tādējādi

likvidējot vidusskolas katlumāju un pieslēdzot to Tehnikas ielas katlumājai. Tāpat tika veikta Kalna ielas katlumājas siltumtrašu nomaiņa uz rūpnieciski izolētām

caurulēm, kā arī uzstādīti jauni siltummezgli Kalna ielas katlumājas apkalpojamā zonā, kā arī uzstādīti 4 siltummezgli Tehnikas ielas katlumājas apkalpes ielas

zonā;

 2005. gada novembrī tika nodota ekspluatācijā projekta otrā kārta, kuras ietvaros tika likvidētas Raiņa un Kalna ielas katlumājas, kā arī pirmsskolas izglītības

iestādes „Mazulis” katlumāja, pieslēdzot šos objektus centrālajai katlumājai Tehnikas ielā 15, kā arī izbūvējot rūpnieciski izolētu cauruļu siltumtrasi 1500 metru

garumā un uzstādot jaunus siltummezglus 15 objektos;

 2006. gadā tika realizēts 2. kārtas 3. posms, kā rezultātā Tehnikas katlumājai tika pieslēgti vēl daži objekti – Bēnes 3–1, Bēnes 3–2, kultūras nams;

 2007. gadā Tehnikas katlumājai tika pieslēgti vēl divi objekti – pirmsskolas iestāde „Pīlādzītis” un Bēnes patērētāju biedrības veikals;

 Trešās kārtas ietvaros tika ielikta jauna siltumtrase arī līdz O. Kalpaka ielai, līdz ar to likvidējot Kalpaka 6 katlumāju; 

 Realizējot projektu, tika uzstādīti siltummezgli ar siltuma mērītājiem katrā no ēkām, kurai tiek nodrošināta centralizētā siltumapgāde. Tas ļauj katras

ēkas īpašniekiem norēķināties par konkrēti ēkā patērēto siltumu.

2014. gada 1. novembrī, reorganizējot SIA „BĒNES NAMI”, Sabiedrība pārņēma siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Bēnes pagasta

daudzdzīvokļu mājām. Bēnes pagastā Sabiedrība neveic siltuma ražošanu, bet gan iepērk to no koģenerācijas stacijas SIA „Zemgales enerģijas parks”. 

Pašlaik Sabiedrība strādā pie siltumapgādes sistēmu sakārtošanas Lielauces un Bēnes pagastos, veicot siltummezglu uzstādīšanu daudzdzīvokļu namos,

pašvaldībai piederošās iestādēs un komercuzņēmumos.

Tirgus apsaimniekošana

Tirgus saimniecībā ir notikušas lielas pārmaiņas, jo sakarā ar jaunā pilsētas laukuma izveidi tika likvidēts vecais tirgus laukums un tirgus darbībai atvēlēta cita

teritorija. Sabiedrība jaunajā tirgus laukuma teritorijā izveidoja jaunas nojumes un iekārtoja 12 ērtas tirgošanās vietas Auces pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem.

Sabiedrība kontrolē, lai iedzīvotāji, kas vēlas tirgot savā mājsaimniecībā izaudzēto produkciju, būtu saņēmuši nepieciešamo izziņu no pašvaldības par

mājsaimniecībai piederošo zemi. Sabiedrība arī iekasē maksu par tirgus teritorijas izmantošanu, tādējādi atgūstot līdzekļus, kas tika ieguldīti jaunā tirgu laukuma

izveidē, kā arī lai varētu tirgus laukumu uzturēt.

Labiekārtošana

Sabiedrība nodrošina Auces novada pašvaldības pasūtījumu zaļo zonu apsaimniekošanas jomā tādā apmērā, kā to paredz pašvaldības attīstības plāns, ikgadējie

pasākumi un finansējuma apjoms. Sabiedrības tehniskā bāze ir pietiekama, lai sniegtu kvalitatīvu pasūtījuma izpildi.

Sabiedrība nodrošina kompleksu vis sezonas teritoriju apsaimniekošanu, tostarp sētnieku pakalpojumus un teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, kas

ietver šādus veicamos darbus: 

Vasaras sezonā: 

 Zāles pļaušanu;

 Ietvju, laukumu slaucīšanu un atkritumu savākšanu;

 Zaļo zonu uzturēšanu (zāles, lapu grābšana u.c. darbi);

 Apzaļumošanu (koku, krūmu stādīšana, zāles sēšana u.c. darbi);

 Puķu dobju uzturēšanu (ierīkošana, ravēšana, laistīšana u.c. darbi);

 Koku, koku zaru, krūmu zāģēšana;

 Labiekārtošanu (taciņu izveide,soliņu uzstādīšana, atjaunošana, svētku  dekoru sagatavošana, uzstādīšana);

Ziemas sezonā: 

 Sniga tīrīšanu;

 Pretslīdes maisījuma kaisīšanu;

 Labiekārtošanu (svētku dekoru sagatavošana, uzstādīšana).

Tāpat labiekārtošanas saimniecībā ietilpst kapu apsaimniekošana Auces pilsētā (Sniķerkalna, Jaunie un Vecie Lāčkalna, Albrekšu un Brāļu kapi, kā arī kapliča) un

Bēnes pagastā (Gailīšu, Krūškalnes, Ciroles un Brāļu kapi), kurā tiek nodarbināti vairāki kapu strādnieki. Viņu pienākumos ietilpst regulāra kapu uzraudzība un

apkopšana, kā arī kapu vietu ierādīšana un kapu plāna veidošana.

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

Sabiedrība nodarbojas ar ceļu uzkopšanu, uzturēšanu un sīkajiem remontdarbiem. Vasaras periodā notiek ceļu greiderēšana, nepieciešamie ceļu remontdarbi,

tiek atjaunotas un labotas ceļazīmes, pļauta zāles ceļu malās. Visi šie darbi tiek veikti pēc Auces novada pašvaldības pasūtījuma. Ziemas periodā Sabiedrība

piedalās konkursā uz atsevišķu teritoriju sniega tīrīšanu.

Individuāli pakalpojumi

Sabiedrība, savu iespēju robežās, sniedz dažādu veidu pakalpojumus, kas saistīti ar Sabiedrības specifiku, gan iedzīvotājiem, gan arī juridiskām personām. Šie

pakalpojumi tiek saskaņoti individuāli, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un prasības, kā arī uzņēmuma iespējas. Pēdējos gados Sabiedrība iesaistījusies lielāka

apjoma dažādu pakalpojumu sniegšanā, kā, piemēram, telpu remontdarbi, bruģēšanas darbi, siltumtrašu izbūve, dažādi darbi, kas saistīti ar ūdens un

kanalizācijas sistēmu pārbūvi un labošanu u.c. Lai varētu pilnvērtīgi piedalīties cenu aptaujās un konkursos uz šāda veida darbiem, Sabiedrība ir piesaistījusi

papildus tehniskos darbiniekus un remontstrādniekus, kā arī reģistrējusies Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas Nr. 5491-R.