Skaitītāja rādījumu nodošana  |   Avārijas dienests Auce un Lielauce 24h diennaktī (17:00-08:00): +371 27234105 | Bēne (17:00-08:00): +371 20144228 

Siltumapgādes saimniecība

Siltumapgādes saimniecība

Ar siltuma un siltā ūdens piegādi Sabiedrība nodarbojas kopš 1993. gada. Sabiedrības īpašumā ir divas katlumājas – Auces pilsētā un Lielauces pagastā.

Sabiedrība apgādā ar siltumu gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus un iestādes. Kopējā apkurināmā platība ir 29527 m2; 

2002. gadā tika izstrādāts projekts Auces pilsētas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai. Tās ietvaros no 2003. gada līdz 2008. gadam tika veikta projekta

realizācija vairākās kārtās:

 Tehnikas 15 katlumājā tika uzstādīti jauni A/S „Komforts” ražoti apkures katli, kuru kopējā jauda sasniedz 3,5 MW un kuri paredzēti kurināšanai ar šķeldu un

zāģu skaidām. Tika uzbūvēta arī automatizēta kurināmā padeves sistēma, tādējādi samazinot nepieciešamo kurinātāju skaitu – agrāko 8 kurinātāju vietā tagad

katlus apkalpo 4 kurinātāji;

 2003. gadā tika veikta siltumtrašu rekonstrukcijas 1. kārta, kuras ietvaros tika ielikta jauna rūpnieciski izolēta siltumtrase uz Auces vidusskolu, tādējādi

likvidējot vidusskolas katlumāju un pieslēdzot to Tehnikas ielas katlumājai. Tāpat tika veikta Kalna ielas katlumājas siltumtrašu nomaiņa uz rūpnieciski izolētām

caurulēm, kā arī uzstādīti jauni siltummezgli Kalna ielas katlumājas apkalpojamā zonā, kā arī uzstādīti 4 siltummezgli Tehnikas ielas katlumājas apkalpes ielas

zonā;

 2005. gada novembrī tika nodota ekspluatācijā projekta otrā kārta, kuras ietvaros tika likvidētas Raiņa un Kalna ielas katlumājas, kā arī pirmsskolas izglītības

iestādes „Mazulis” katlumāja, pieslēdzot šos objektus centrālajai katlumājai Tehnikas ielā 15, kā arī izbūvējot rūpnieciski izolētu cauruļu siltumtrasi 1500 metru

garumā un uzstādot jaunus siltummezglus 15 objektos;

 2006. gadā tika realizēts 2. kārtas 3. posms, kā rezultātā Tehnikas katlumājai tika pieslēgti vēl daži objekti – Bēnes 3–1, Bēnes 3–2, kultūras nams;

 2007. gadā Tehnikas katlumājai tika pieslēgti vēl divi objekti – pirmsskolas iestāde „Pīlādzītis” un Bēnes patērētāju biedrības veikals;

 Trešās kārtas ietvaros tika ielikta jauna siltumtrase arī līdz O. Kalpaka ielai, līdz ar to likvidējot Kalpaka 6 katlumāju; 

 Realizējot projektu, tika uzstādīti siltummezgli ar siltuma mērītājiem katrā no ēkām, kurai tiek nodrošināta centralizētā siltumapgāde. Tas ļauj katras

ēkas īpašniekiem norēķināties par konkrēti ēkā patērēto siltumu.

2014. gada 1. novembrī, reorganizējot SIA „BĒNES NAMI”, Sabiedrība pārņēma siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Bēnes pagasta

daudzdzīvokļu mājām. Bēnes pagastā Sabiedrība neveic siltuma ražošanu, bet gan iepērk to no koģenerācijas stacijas SIA „Zemgales enerģijas parks”. 

Pašlaik Sabiedrība strādā pie siltumapgādes sistēmu sakārtošanas Lielauces un Bēnes pagastos, veicot siltummezglu uzstādīšanu daudzdzīvokļu namos,

pašvaldībai piederošās iestādēs un komercuzņēmumos.