top of page
Untitled-12345_105.jpg

"Auces komunālie pakalpojumi"
projekti

23.10.2023.


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png

Projekts “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” Nr.5.3.1.0/17/I/015

   2021.gada 11.februārī Auces novada būvvade izsniedza Aktu par projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” būves pieņemšanu ekspluatācijā.

 

   Auces ūdenssaimniecības aglomerācijas teritorija tika noteikta kā projekta robeža, kas ietvēra Auces pilsētu, Vītiņu un Vecauces ciemu teritorjas.

   Projekta galvenais mērķis tika noteikts maksimāli paplašināt kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību aglomerācijas iedzīvotājiem, kā arī optimizēt ūdenssaimniecības infrastruktūru. Veicot būvdarbus tika īstenota sen plānota iecere pārslēgt Vītiņu un Vecauces centralizētās notekūdeņu sistēmas, savienojot notekūdeņu savākšanu vienkopus un novadot uz Auces notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

  Projekta galvenais sasniedzamais rādītājs tika noteikts, ka līdz 2023.gada 31.decembrim, pie centralizētās kanalizācijas tīklu sistēmas, projekta īstenošanas teritorijā jāpieslēdz – 481 iedzīvotājs (100%). Savukārt, 2023.gada sākumā prasība sasniedzamajam rādītājam tika pārskatīta līdz 85 %, samazinot pie centralizētās kanalizācijas tīkliem pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu līdz 409. iedzīvotājiem.

   2023.gada oktobrī projekta mērķa rādītājs ir sasniegts, pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 413 iedzīvotāji (pēc PMLP datiem uz 1.01.2023.), tādējādi varam uzskatīt, ka projekta mērķis ir sasniegts.
   Papildus sasniegtajam, maksimāli strādājam pie centralizēto tīklu pieslēgumu izveides, turpinot rūpēties par apkārtējo vidi.


Projekta kopējās izmaksas (bez PVN) 3 625 225,37 euro, no tām

1 551 470, 00 euro Eiropas Kohēzijas fonda finansējums
2 027 755,37 euro Auces novada pašvaldības finansējums

28.07.2023.


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png

Projekts: „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” 
Nr. 5.3.1.0/17/I/015

Turpinās centralizētā ūdens un kanalizācijas  pieslēgumu izbūve Auces pilsētā.
Laikapstākļi šobrīd ir vispiemērotākie  izbūves veikšanai, tādēļ lūdzam izmantot šo iespēju un savlaicīgi pieteikties Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. 
Zemāk variet iepazīties ar  līdzfinansējuma saņemšanas kārtību:

 

https://likumi.lv/ta/id/338499-dobeles-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanas-kartiba-dzivojamo-maju-un-dzivojamo-maju-jaunbuvju-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemai

Papildinformāciju par pieslēguma izveidei nepieciešamo dokumentāciju, kā arī izbūves uzmērījumu un būvdarbu tāmi variet iegūt uzņēmumā SIA “Auces komunālie pakalpojumi” vai zvanot A.Pumpuram uz tālruni 27234104 vai rakstot uz e-pastu aucesprojekti@inbox.lv

10.04.2023.


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png

Projekts: „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” Nr.5.3.1.0/17/I/015

 

Ir klāt pavasaris, un tas ir laiks, kad atkal uzsāksim pieslēgumu izbūvi centralizētajiem  ūdens un kanalizācijas tīkliem.


Lūdzam Auces pilsētas un pārējo pagastu iedzīvotājus,  gar kuru īpašumiem ir veikta centralizēto tīklu izbūve, par pieslēguma izmaksām un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību, interesēties pie SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības nozares vadītāja Arņa Pumpura – 27234104 vai rakstot uz aucesprojekti@inbox.lv

 

Zemāk, spiežot uz aktīvo saiti, Jums ir iespēja iepazīties ar 24.11.2022. Dobeles novada saistošajiem noteikumiem Nr.44 “Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju un dzīvojamo māju jaunbūvju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.
https://likumi.lv/ta/id/338499-dobeles-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanas-kartiba-dzivojamo-maju-un-dzivojamo-maju-jaunbuvju-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemai

28/11/2022


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png

28/11/2022

Projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”
Nr. 5.3.1.0/17/I/015

Informējam, ka projekta izvirzītā mērķa sasniegsanai, pie centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgti 481 iedzīvotājs, ir apstiprināts projekta termiņa pagarinājums līdz 31.12.2023.


Šobrīd, līdz 10.10.2022. pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 365 iedzīvotāji, kas ir 80,93% no plānotās vērtības.


Lūdzam iedzīvotājus nopietni izvērtēt piedāvātās centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgšanās iespējas, jo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrs nosaka, ka katram īpašumam, kas nav pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, būs jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, kā arī jāsniedz ziņas
par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana.
Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot. Par iekārtu tehnisko stāvokli īpašniekam būs jāiesniedz sertificēta speciālista atzinums vai arī tās novērtēs apsaimniekošanas uzņēmuma speciālists, apsekojot decentralizētās sistēmas tehnisko stāvokli un sastādot apsekošanas aktu.


Tādēļ, atkārtoti informējam, ka, lai izvērtētu ūdensapgādes pieslēguma izbūves iespējas un pieslēguma izmaksas, kā arī, lai noskaidrotu iespējamo Dobeles pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, lūdzam interesēties pie SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības nozares vadītāja Arņa Pumpura - 27234104 vai projekta vadītājas Aigas Kalniņas - 22825277.


Zemāk informatīvs attēls, kā pieteikties Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumam.

udensapgadei un kanalizacijai.jpg

11/05/2022


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

11/05/2022

UZSĀKTI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RENOVĀCIJAS DARBI
TEODORA CELMA IELĀ 14, BĒNĒ, DOBELES NOVADĀ

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās".

Projekts tiek finansēts, izmantojot Finansiālo atbalstu, kas sastāv no Granta un Aizdevuma, apmaksājot Projekta attiecināmās izmaksas atbilstoši Finansiālā atbalsta līgumā norādītajam Granta un Aizdevuma procentuālajam apmēram: 

Projekta kopājā summa: EUR 299 596,33 (divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro un trīsdesmit trīs centi), no tām: Aizdevuma summa: EUR 149 798,17 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un septiņpadsmit centi),

Granta summa: EUR 149 798,16 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un sešpadsmit centi).

Projekta uzraugošā iestāde: Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" 

Projekta DME Nr.: 00000084 

Projekta autors: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cerkazi- G”.

Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Balti Construction”.

Būvuzraudzību nodrošina: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KASRO”.

Plānotais siltumenerģijas ietaupījums: 77,95 Kwh/m2 gadā.

Siltumnīcefektu gāzu samazinājums: 24,70 CO2 ekv.T/gadā.

 

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” (turpmāk –daudzdzīvokļu mājas pilnvarotā persona) 10.01.2022. parakstīja būvdarbu līgumu ar SIA „Balti Construction”, savukārt 07.04.2022. tika uzsākti projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Celma ielā 14, Bēnē vienkāršotās fasādes atjaunošana” būvdarbi. 

Projektā paredzēts veikt šādus darbus: 

1. Jumta siltināšanas un atjaunošanas darbi (jumta siltināšana un jauna seguma ieklāšana, skursteņu un ventilācijas izvadu atjaunošana, lietus ūdens tekņu montāža), 

2. Ieejas mezglu un jumtu sakārtošana (ārējo vējtvera un pagraba durvju nomaiņa, jumtiņu un lietus tekņu montāža), 

3. Ārsienu siltināšana ( siltinājuma montāža, armēšana, dekoratīvā apmetuma uzklāšana, gruntēšana, krāsošana, pamatu apmalītes atjaunošana), 

4. Logu un lodžiju montāža ( PVC logu nomaiņa, lodžiju un palodžu montāža), 

5. Pārseguma siltināšana ( pagraba siltumizolācijas montāža),

6. Apkures sistēmas nomaiņa (apkures cauruļvadu nomaiņa, to siltināšana pagrabā).

auces-projekti_927.jpg

31/05/2022


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png

31/05/2022

Jau 2021.gada janvārī tika pabeigta Auces ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas 3. kārta. Pēc projekta būvdarbu realizācijas, iespēja pieslēgties pie centrālās kanalizācijas tīkliem tika nodrošināta 90% Auces aglomerācijas iedzīvotāju. Vienlaikus, lai veicinātu iedzīvotāju interesi par pieslēgšanos pie centrālajiem tīkliem, tika izstrādāti saistošie noteikumi, saskaņā ar kuriem pašvaldība sedza ievērojamu daļu no izdevumiem, ar kuriem iedzīvotājiem nācās rēķināties, lai izbūvētu pieslēgumus.

 

ŠobrīdDobeles novadā ir apstiprināti jauni saistošie noteikumi līdzfinansējuma piešķiršanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai pie centrālā ūdensvada un kanalizācijas. Labā ziņa ir tāda, ka no 2022.gada 1.janvāra no pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma vairs netiek atrēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tādējādi summa, ko mājsaimniecība saņems kā līdzfinansējumu par pieslēguma izbūvi, būs lielāka, kā līdz šim.

 

Pieslēguma izbūves nosacījumi ir sekojoši: par kanalizācijas pieslēguma izbūvi mājsaimniecība var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 900 EUR par viena pieslēguma izbūvi, bet ne vairāk, kā 70% no kopējām kanalizācijas pieslēguma izbūves izmaksām. Savukārt ja vienlaicīgi tiek izbūvēts arī ūdensvada pieslēgums, tad atmaksāti tiek 95% no kanalizācijas pieslēguma izmaksām.

 

Lai pieslēguma izbūves un līdzfinansējuma saņemšanas process noritētu pēc iespējas raitāk, iedzīvotājiem jāņem vērā pareiza veicamo darbību secība, kā arī tas, kādi dokumenti nepieciešami veiksmīgam gala iznākumam.

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izvēlēties potenciālo būvdarbu veicēju.

2. Pirms darbu uzsākšanas pašvaldības ēkā Aucē, attīstības nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Iesniegums (Saistošo noteikumu nr.13 1.pielikums), atrodams zemāk spiežot uz saites: https://likumi.lv/ta/id/332327-dobeles-novada-pasv...

2) Prognozējamā pieslēguma būvdarbu tāme;

3) SIA “Auces komunālie pakalpojumi” izsniegto tehnisko noteikumu kopija;

4) Izbūvējamo tīklu skice PDF formātā;

 

3.Jānoslēdz līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēguma izbūvei (dokumentus parakstīšanai atsūta uz Auci);

4. Jānoslēdz līgums ar būvdarbu veicēju par izbūves izpildi;

5. 6 mēnešu laikā no brīža, kad noslēgts līgums ar pašvaldību jāizbūvē pieslēgums.

 

6. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz pašvaldībā:

1) SIA “Auces komunālie pakalpojumi” sastādīts akts par objekta pievienošanu tīkliem;

2) Apliecinājums par pieslēguma izbūvi (Saistošo noteikumu nr.13 3.pielikums) - aizpilda nekustamā īpašuma īpašnieks un SIA “Auces komunālie pakalpojumi”;
3) Līguma ar būvdarbu veicēju kopija. Ja būvdarbus veic saviem spēkiem, tad jāiesniedz maksājumu dokumenti par izlietotajiem materiāliem;
4) Dokuments, kurš apliecina maksājuma veikšanu būvdarbu veicējam.

 

7. Papildus SIA ‘Auces komunālie pakalpojumi’ jāiesniedz:

1) Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas akta, ko parakstījuši īpašnieks un būvdarbu veicēja pārstāvis, kopiju;
2) Izbūvēto tīklu izpilduzmērījumu dgn vai dwg formātā;
3) Komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanas- nodošanas akta, ko parakstījuši pakalpojuma sniedzējs un lietotājs, kopiju.


Papildus informāciju variet saņemt gan SIA “Auces komunālie pakalpojumi” mājaslapā https://www.auceskp.lv/projekti, gan arī uzņēmuma administrācijā  Miera ielā 29, Aucē, Dobeles novadā, vai zvanot uz tālruni 27234104 Arnim Pumpuram.

17/03/2022


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

17/03/2022

Ar straujo pavasara iestāšanos projekta“Ūdensapgādes un Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” individuālo pieslēgumu izbūve turpinās

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Nr. 5.3.1.0/17/I/015
“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās”.

Informējam, ka SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ir gatavi turpināt iepriekšējo gadu veiksmīgo sadarbību ar Auces pilsētas iedzīvotājiem, izbūvējot individuālos pieslēgumus pie ūdens un kanalizācijas centralizētajiem tīkliem.

 

Sākotnēji vēlamies izteikt pateicību tiem iedzīvotājiem, kuri bija aktīvi un ar savu darbību (pieslēdzoties centralizētajiem tīkliem) apliecināja, ka viņiem rūp apkārtējā vide un tās maksimāla saglabāšana nākotnē, kā arī izvērtēja un novērtēja projekta ieguldījumus un tā piedāvātās iespējas.

 

Arī šajā gadā, Dobeles pašvaldība ir lēmusi, ka līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumu izbūvei nodrošinās, tikai jāņem vērā, ka finansējums šim gadam ir ierobežots, tādēļ tie, kas pieņems lēmumu ātrāk, spēs droši pretendēt uz finansiālo atbalstu.

Par pieslēguma iespējam un darba kartību interesēties zvanot uz tālruņa numuru: 22825277

projekts1_894.png

25/05/2021


PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

PIESAKIES līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei.

1. Pārliecinies, vai tavs īpašums atrodas pie jaunizbūvētā centralizētās kanalizācijas un ūdensvada tīkliem.

2. Iepazīsties ar Auces novada domes saistošo noteikumu aktuālo redakciju: http://www.auce.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie%...

3. Pirms piesakies līdzfinansējumam, konsultējies par pieslēguma izbūves iespējām uzņēmumā SIA ''Auces komunālie pakalpojumi'' zvanot uz tālruni  22825277 vai rakstot  aucesprojekti@inbox.lv.

PIESAKIES līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēguma izbūvei (1)_page-0001
projekts1_894.png

18/02/2021


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

18.02.2021.

 

Ievērojami palielinājusies ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība.

Realizēts ES KF līdzfinansētais projekts

“Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” Nr. 5.3.1.0/17/I/015.

2020.gada nogalē Aucē īstenots vērienīgs Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts, kura projektēšana tika uzsākta jau 2017.gada rudenī, savukārt būvdarbi sākti 2019.gada jūnijā. 

Auces ūdenssaimniecības aglomerācijas teritorija tika noteikta kā projekta robeža, kas sevī ietvēra Auces pilsētu, Vītiņu un Vecauces ciemus. Projekta galvenais mērķis bija maksimāli paplašināt kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību aglomerācijas iedzīvotājiem, kā arī optimizēt ūdenssaimniecības infrastruktūru. Veicot būvdarbus tika īstenota sen plānota iecere pārslēgt Vītiņu un Vecauces centralizēto notekūdeņu sistēmas, savienojot notekūdeņu savākšanu vienkopus uz 2012.gadā projekta īstenošanas I kārtā izbūvētajām Auces notekūdens attīrīšanas iekārtām (turmpāk-NAI), tādējādi likvidējot līdz šim darbojošās novecojušās attīrīšanas iekārtas. Tāpat Vītiņu ciema dzeramā ūdens apgādes sistēma tika savienota ar Auces pilsētas centarlizēto dzeramā ūdens apgādes sistēmu.

Projekta ietvaros tika izbūvēts:
- centralizētais ūdensvads ar kopgarumu - 6599,30 metri nodrošinot 125 jaunas pieslēguma vietas pie centralizētā ūdensvada tīkla;
- pašteces kanalizācijas tīkls ar kopgarumu – 9876,60 metri nodrošinot 271 jaunu pieslēgumu vietu pie centralizētā kanalizācijas tīkla;
- kanalizācijas spiedvads ar kopgarumu – 2036,10 metri, kas turpmāk ļaus savākt un novadīt notekūdeņus no Vecauces un Vītiņa ciema uz Auces pilsētas NAI;
- 4 kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) – Auces pilsētā Kapsētas un Varoņu ielas krustojumā, Vītiņos un Vecaucē, kā arī izbūvēta jauna, jaudīgāka sūkņu stacija Auces notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.

 

Lai īstenotu projektu tika noslēgti līgumi ar SIA “Firma L4” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, SIA “PKB Plus” par būvprojekta ekspertīzi, SIA “Dromos” par būvuzraudzības nodrošināšanu un PA “Igate un Vītols” par būvdarbu veikšanu. Projekta uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Papildus iedzīvotājiem atgādinām un aicinam izmantot iespēju, kādu sniedz Auces novada pašvaldības 2020.gadā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.6, kuri paredz nodrošināt kanalizācijas pieslēguma izveides izmaksu daļēju finansējuma atgūšanu.
 

Plašāka informācija pieejama šeit >

lv_id_eu_logo_ansamblis_esskf_rgb_1.png

15/09/2020


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

15.09.2020.

 

Informējam par būvdarbu norisi ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros

Informējam par būvdarbu norisi ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros

 

Būvuzņēmējs Personu apvienība “Igate un Vītols” 2019.gada jūnijā uzsāka būvdarbus. 

Būvdarbu periodā līdz 2020.gada augusta beigām paveiktie darbi:

 

1. Izbūvēti ūdensvada tīkli -5039 metri kopgarumā, kas ir (98%) no kopējā paredzētā ūdensvadu tīklu apjoma – 5141 metri. 

2. Kopumā izbūvētas pieslēguma vietas - 121 vietas no plānotajām 122 vietām. 

3. Izbūvēti pašteces kanalizācijas tīkli – 7658 metri kopgarumā, kas ir (97%) no kopējā paredzētā pašteces kanalizācijas tīklu apjoma izbūves – 7865 metri.

4. Kopumā izbūvētas kanalizācijas pieslēguma vietas - 266 vietas no plānotajām 268 vietām.

5. Izbūvēts kanalizācijas spiedvada tīkls - 2027 metru kopgarumā, kas ir (99%) no kopējā paredzētā kanalizācijas spiedvada tīklu apjoma izbūves garuma – 2036 metru.

6. Iebūvētas Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) - 3gab. –Kapsētas un Varoņu ielas krustojumā, Vītiņu un Vecauces ciemos no 4 gab. Pēc tīklu izbūves tiks veikti seguma atjaunošanas darbi.

 

Iedzīvotāji nepieciešamo informāciju par būvdarbiem, pieslēgumu iespējām var iegūt rakstot uz e-pastu: aucesprojekti@inbox.lv vai zvanot projektu vadītājai Aiga Kalniņai (mobilais tālrunis: +371 22825277).

Atgādinām, ka Auces novada pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izbūves līdzfinansējuma saņemšanai.

 

Visus privātīpašniekus, kuru privātīpašumi atrodas ielās, kurās iepriekšējos periodos ir notikuši vai šobrīd notiek būvdarbi, aicinām laicīgi vērsties SIA “Auces komunālie pakalpojumi” un rakstiski pieprasīt tehniskos noteikumus. Atgādinām, ka pieslēgumu izbūve jāveic tikai saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Pēc pieslēguma izbūves obligāti ir jāslēdz līgums ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” par centralizētās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. Patvaļīga pieslēgšanās ūdenssaimniecības centarlizētajām sistēmām ir stingri aizliegta. 

Aicinām iedzīvotājus izvērtēt un izmantot pieslēguma iespējas pieslēdzoties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai (saņemot finansiālu atbalstu no Auces novada pašvaldības).

Plašāka informācija pieejama šeit >

lv_id_eu_logo_ansamblis_esskf_rgb_1.png

10/08/2020


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

10.08.2020

 

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PIETEIKŠANOS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI

 

1. KĀRTAS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ- 

2020. GADA 15. SEPTEMBRIS.

 

Atbilstoši Auces novada domes 2020. gada 29. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Auces novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” Auces pilsētas iedzīvotājiem, līdz kuru nekustamajiem īpašumiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Auces aglomerācijas robežās” ietvaros ir vai tiek izbūvēti centralizētie kanalizācijas pieslēgumi, tiek aicināti interesēties uzņēmumā SIA ”Auces komunālie pakalpojumi “ par nepieciešamo dokumentācijas sagatavošanu nekustamā īpašuma kanalizācijas pieslēguma izbūvei un pieslēgumam, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

Plašāka informācija pieejama šeit >

Auces_komunalie_pakalpojumi_sia_par_buvdarbu_norisi.png

28/01/2020


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

04/11/2019


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png
Capture.png

30/09/2019


Par ūdenssaimniecības projekta realizācijas norisēm

inform_raksts_majas_lapa_30.09-page-001 (1).jpg

18/04/2019 


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png
Document-page-001_890.jpg

05/04/2019 


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM 

projekts1_894.png
Document-page-001_707.jpg

20/03/2019 


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS IEDZĪVOTĀJIEM 

projekts1_894.png
Document-page-001_707.jpg

14/03/2019 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

paziojumspariepirkumaprocedru_page-0001_757.jpg

14/01/2019 


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Paziojumspariepirkumaprocedru-1_539.jpg

23/11/2018

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

projekts1_894.png
iepirkumu-procedura.jpg

25/03/2018

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

infoparproj._2018.1.cet-1.jpg

19/06/2018

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

projekts1_894.png
Aucesagl_plnotdenssaimniecbaspaplainanasshma2019-1.jpg

25/03/2018

 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM

infoparproj._2018.1.cet-1 (1).jpg
bottom of page