top of page

The Full Story

Untitled-12345_105.jpg

"Auces komunālie pakalpojumi"
Tarifi

9.03.2023. SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ir iesnieguši izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu.

  TP izstrādāts pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7 “ Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas” ar grozījumiem Nr. 1/37 no 10.11.2022. Vienotais siltumenerģijas apgādes tarifa projekts sagatavots Auces pilsētai, Lielauces un Bēnes pagastiem.

Tarifa projektā ietvertas 2022.gada reālās izmaksas, kā arī būtiskāko izmaksu posteņu izmaiņas no 2019.gada - 2023.gadam: minimālās darba algas kāpums, degvielas cenu izmaiņas, elektroenerģijas cenu izmaiņas, kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu kāpums. Papildus tarifa projektā ietvertas arī neparedzētās izmaksas (zaudējumi), kas sadalīti uz 2 gadiem (TP metodikas Nr. 43.14). https://likumi.lv/ta/id/208283-siltumenergijas-apgades-pakalpojumu-tarifu-aprekinasanas-metodikapunkts

Skatīt piedāvāto TP zemāk:

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Siltumenerģijas apgādes  tarifa projektu lietotājs var Mierā ielā 29, Aucē, Dobeles nov., LV-3708 no 8.00 -17.00, iepriekš sazinoties ar  Aigu Kalniņu pa tālruni 22825277.

 

 Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Auces komunālie pakalpojumi” e-pastā: aucesprojekti@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildus informējam, ka SIA ,,AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, saskaņā ar saņemto SPRK lēmumu, kas piešķir atļauju pašai saskaņā ar metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ir veikuši izmaiņas 2019.gada apstiprinātā siltumenerģijas tarifa kurināmā (šķeldas) un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu izmaksu posteņos.

Noteiktā siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums: 17.12.2022.

Centralizētās siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanai, tiek piemērots valsts atbalsts apkures sezonā no 2022.gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 - 150 EUR/MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz
150 EUR/MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiek piešķirts automātiski.


Aprēķina kārtība:
Noteiktais tarifs bez PVN 82,15 EUR/MWH
Starpība starp apstiprināto vai noteikto tarifu (82,15-68,00)=14,15 EUR
un valstī noteikto tarifa līmeni 68,00 EUR/MWh
Aprēķinātais atbalsts: 14,15 /50%= 7,08 EUR/MWh
Piemērotais tarifs privātpersonām: 82,15-7,08=75,07 EUR/MWH bez PVN 12%

APSTIPRINĀTIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFI STĀJUŠIES SPĒKĀ AR  1.09.2022.

Ūdensaimniecības apkalpes vietās:

Aucē, Vecaucē, Vītiņos, Ķevelē, Lielaucē, Ražotājos, Bēnē, Vecmiķeļos, Īlē, Mūrīšos, Sniķerē un Ukros.

ZĀLES PĻAUŠANAS IZCENOJUMI 
Spēkā no 01.01.2019.

sludinjumstrimmerim.jpg
bottom of page