top of page

The Full Story

Untitled-12345_105.jpg

"Auces komunālie pakalpojumi"
Tarifi

28/06/2024
Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” vienotais reģ. Nr. LV45103000574, juridiskā adrese: Miera iela 29, Auce, Dobeles novads, LV-3708, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 27. jūlija padomes lēmumu 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 1.08.2024. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

 

Tarifi tiks piemēroti Auces pilsētā, Vecauces un Vītiņu ciemos, Bēnes, Lielauces, Ukru, Īles pagastos.

 

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.07.2022. apstiprināto lēmumu (lēmuma nr. 113 ) , kas 21.07.2022. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.139/11)

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu, ņemot vērā elektroenerģijas cenas kritumu biržā pēdējo mēnešu laikā.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var SIA "Auces komunālie pakalpojumi" Miera ielā 29, Aucē, Dobeles novadā, LV-3708 darba dienās no 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu Aigu

Kalniņu, tālr.+371 63745198 elektroniskā pasta adrese: aucesprojekti@inbox.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA "Auces komunālie pakalpojumi" Miera ielā 29, Aucē, elektroniskā pasta adrese: aucesprojekti@inbox.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

03/06/2024
Zemāk publicētais paziņojums par pašnoteikto tarifu tiek atsaukts.

29/05/2024

Aktuāla  Informācija ūdenssaimniecības pakalpojuma saņēmējiem

Paziņojums par pašnoteikto tarifu.
Pašnoteiktais tarifs stāsies spēkā: 2024.gada 1.jūliju 

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” vienotais reģ. Nr. LV45103000574, juridiskā adrese: Miera iela 29, Auce, Dobeles novads, LV-3708, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 27. jūlija padomes lēmumu 1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 1.07.2024. (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

 

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

 

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 19.07.2022. apstiprināto lēmumu (lēmuma nr. 113 ) , kas 21.07.2022. publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.139/11).

 

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu, ņemot vērā elektroenerģijas cenas kritumu biržā pēdējo mēnešu laikā.

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var SIA "Auces komunālie pakalpojumi" Miera ielā 29, Aucē, Dobeles novadā, LV-3708 darba dienās no 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersonu Aigu Kalniņu, tālr.+371 63745198 elektroniskā pasta adrese: aucesprojekti@inbox.lv

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstiski vai elektroniski var iesniegt SIA "Auces komunālie pakalpojumi" Miera ielā 29, Aucē, elektroniskā pasta adrese: aucesprojekti@inbox.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

04/12/2023

Svarīga informācija siltumenerģijas pakalpojuma saņēmējiem

Paziņojam, ka 30.11.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izskatījusi un apstiprinājusi SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 2023.gada 9. martā iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kurā tarifu veidojošajās izmaksās iekļautas iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas, vienlaicīgi aprēķinot tarifa projektu bez neparedzētajām izmaksām pēc
divu gadu perioda beigām.


Pieņemtais lēmums: https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/LemumsN139D30112023.pdf

Paziņojums par pašnoteikto tarifu
Pašoteiktais tarifs stāsies spēkā: 2023.gada 1.decembrī un būs spēkā līdz

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” reģ. Nr. LV45103000574, Miera iela 29, Auce, Dobeles novads, 2023.gada 23.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.
1/7 ,,Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar   kurināmās šķeldas un iepriktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2019.gada 8.maija lēmumu Nr. 87 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu un SIA “Auces komunālie pakalpojumi” noteikto tarifu, kas 2022.gada 16. novembrī, 17.novembrī un 28. novembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. (2022.; Nr. 223; Nr.224; Nr.230).

 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām lietotājs var SIA “Auces komunālie pakalpojumi”, Miera ielā 29, Aucē, Dobeles novadā, LV-3708 iepriekš sazinoties ar  Aigu Kalniņu,tālruņa nr. +37163745198

9.03.2023. SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ir iesnieguši izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu.

  TP izstrādāts pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/7 “ Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas” ar grozījumiem Nr. 1/37 no 10.11.2022. Vienotais siltumenerģijas apgādes tarifa projekts sagatavots Auces pilsētai, Lielauces un Bēnes pagastiem.

Tarifa projektā ietvertas 2022.gada reālās izmaksas, kā arī būtiskāko izmaksu posteņu izmaiņas no 2019.gada - 2023.gadam: minimālās darba algas kāpums, degvielas cenu izmaiņas, elektroenerģijas cenu izmaiņas, kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu kāpums. Papildus tarifa projektā ietvertas arī neparedzētās izmaksas (zaudējumi), kas sadalīti uz 2 gadiem (TP metodikas Nr. 43.14). https://likumi.lv/ta/id/208283-siltumenergijas-apgades-pakalpojumu-tarifu-aprekinasanas-metodikapunkts

Skatīt piedāvāto TP zemāk:

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par Siltumenerģijas apgādes  tarifa projektu lietotājs var Mierā ielā 29, Aucē, Dobeles nov., LV-3708 no 8.00 -17.00, iepriekš sazinoties ar  Aigu Kalniņu pa tālruni 22825277.

 

 Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Auces komunālie pakalpojumi” e-pastā: aucesprojekti@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Papildus informējam, ka SIA ,,AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, saskaņā ar saņemto SPRK lēmumu, kas piešķir atļauju pašai saskaņā ar metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ir veikuši izmaiņas 2019.gada apstiprinātā siltumenerģijas tarifa kurināmā (šķeldas) un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu izmaksu posteņos.

Noteiktā siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums: 17.12.2022.

Centralizētās siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanai, tiek piemērots valsts atbalsts apkures sezonā no 2022.gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 - 150 EUR/MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz
150 EUR/MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiek piešķirts automātiski.


Aprēķina kārtība:
Noteiktais tarifs bez PVN 82,15 EUR/MWH
Starpība starp apstiprināto vai noteikto tarifu (82,15-68,00)=14,15 EUR
un valstī noteikto tarifa līmeni 68,00 EUR/MWh
Aprēķinātais atbalsts: 14,15 /50%= 7,08 EUR/MWh
Piemērotais tarifs privātpersonām: 82,15-7,08=75,07 EUR/MWH bez PVN 12%

APSTIPRINĀTIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS TARIFI STĀJUŠIES SPĒKĀ AR  1.09.2022.

Ūdensaimniecības apkalpes vietās:

Aucē, Vecaucē, Vītiņos, Ķevelē, Lielaucē, Ražotājos, Bēnē, Vecmiķeļos, Īlē, Mūrīšos, Sniķerē un Ukros.

ZĀLES PĻAUŠANAS IZCENOJUMI 
Spēkā no 01.01.2019.

sludinjumstrimmerim.jpg
bottom of page